ELÄINLÄÄKÄRIHYGIEENIKKOJEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
siinä muodossa kuin ne on hyväksytty vuosikokouksessa 28 päivänä maaliskuuta 2019 ja merkitty yhdistysrekisteriin 14 päivänä elokuuta 2019.


Nimi, kotipaikka ja toimialue
1 §
Yhdistyksen nimi on Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry, ruotsiksi Veterinärhygienikernas förening rf ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialue käsittää koko valtakunnan.

Tarkoitus
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinlääkärihygieenikkojen ja muiden valvontatehtävissä toimivien eläinlääkäreiden verkostoitumista, yhteistyötä ja yhteishengen syntymistä, kohottaa jäsentensä ammatillista koulutustasoa, valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä yhteiskunnallisia etuja ja osallistua ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, seuraa alan lainsäädäntöä ja säädösvalmistelua, antaa lausuntoja ja tekee tarvittaessa aloitteita tai esityksiä toimialaansa liittyvissä asioissa ja ylläpitää yhteyksiä toimialansa toimintaa johtaviin viranomaisiin, eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan ja muihin alan sidosryhmiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi toimia yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa, laatia toimialaansa koskevia selvityksiä ja harjoittaa tiedotustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myöntää stipendejä ja apurahoja eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille yhdistyksen tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin.

Jäsenet
3 §
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu eläinlääkäri.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen tai yhdistykseen kuulumaton henkilö, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on toiminut yhdistyksen tarkoituksen hyväksi.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen hyväksyminen
4 §
Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta asianomaisen hakemuksesta. Ellei päätös ole yksimielinen, asia alistetaan yhdistyksen vuosikokoukselle. Yhdistyksen vuosikokouksessa on hyväksymisestä, johon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä, äänestettävä umpilipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.
Kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen vuosikokous. Kutsumiseen vaaditaan 9/10 annetuista äänistä. Kutsumisesta on äänestettävä umpilipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta lähettää hakijalle kirjallisen ilmoituksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä. Ilmoitus voidaan lähettää sähköisesti. Kunniajäsenelle ilmoitetaan kutsumisesta kunniakirjalla.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
5 §
Yhdistyksestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla asiasta joko kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen vuosikokoukselle. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti. Jäsensuhde lakkaa tällöin irtisanomista seuraavan toimintavuoden alusta lukien.
Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei määräajassa eikä sen jälkeen johtokunnan kehotuksen saatuaan kolmen kuukauden kuluessa ole suorittanut yhdistykselle tulevia jäsenmaksuja.
Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Johtokunnan on kuultava asianomaista, ennen kuin se esittää vuosikokouksessa jäsenen erottamista.
Kun jäsen erotetaan yhdistyksestä, lakkaa jäsensuhde heti. Erottamisesta on ilmoitettava asianomaiselle kirjallisesti kuukauden kuluessa päätöksestä.

Jäsenmaksu
6 §
Yhdistyksen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Kunniajäsen ja yhdistyksen eläkkeellä oleva varsinainen jäsen eivät suorita vuosittaista jäsenmaksua.
Jäsenen maksettavaksi kuuluvat jäsenmaksut on suoritettava vuosikokouksen määräämänä aikana.
Yhdistyksestä erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.
Yhdistyksen johtokunta pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Velvollisuus toimen vastaanottamiseen
7 §
Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen vastaanottamaan hänelle vaalin kautta uskotun toimen, ellei hänen kieltäytymisensä perustu syihin, jotka vaalin suorittanut toimielin hyväksyy. Kuitenkaan johtokunnan jäsenenä täyden kolmivuotiskauden toiminutta ei saa valita uudelleen johtokunnan jäseneksi, ellei asianomainen siihen suostu.

Johtokunta ja toimihenkilöt
8 §
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Yksi jäsenistä on ensisijaisesti valvontaeläinlääkäri.
Puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Johtokuntaan voidaan valita puheenjohtaja tai jäsen myös yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, jos johtokunnan toiminta on huomattavasti vaikeutunut johtokunnan jäsenen tai jäsenten eroamisen vuoksi. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi tulla valituksi johtokuntaan vain kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Johtokunnan jäsenet ryhtyvät toimiinsa vuosikokousta seuraavan kuukauden alusta.
Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan. Johtokunta voi päättää kirjanpito- ja varainhoitopalvelun hankkimisesta alan yritykseltä, jolloin rahastonhoitajaa ei valita.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään puheenjohtaja ja kolme johtokunnan jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja päättää johtokunnan kutsumisesta kokoon, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Sihteeri kutsuu johtokunnan kokoon puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan pyynnöstä.
Johtokunnan jäsen voi osallistua johtokunnan kokoukseen johtokunnan niin päättäessä myös puhelin- tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Johtokunnan tehtävät
9 §
Johtokunnan tehtäviin kuuluu:
1. Määrätä yhdistyksen vuosikokousten ja ylimääräisten kokousten aika ja paikka
2. Valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat.
3. Panna täytäntöön yhdistyksen tekemät päätökset.
4. Huolehtia yhdistyksen järjestämien koulutuspäivien suunnittelusta ja toteutuksesta.
5. Päättää ja huolehtia lausuntojen, aloitteiden ja esitysten antamisesta.
6. Huolehtia yhteyksien ylläpitämisestä yhdistyksen toimialan sidosryhmiin.
7. Antaa vuosittain toimintakertomus sekä selvitys yhdistyksen varojenhoidosta.
8. Valmistella vuosittain toimintasuunnitelma.
9. Olla yhteistyössä Suomen Eläinlääkäriliiton sekä sellaisten muiden yhdistysten ja julkisyhteisöjen kanssa, joiden toiminta on omiaan edistämään yhdistyksen tarkoitusta ja etuja.
10. Huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja internetsivujen ylläpitämisestä.
11. Toimia yleensä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Puheenjohtajan tehtävät
10 §
Puheenjohtajan tulee:
1. Päättää johtokunnan kokoontumisajoista.
2. Johtaa puhetta yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa ja johtokunnan kokouksessa.
3. Valvoa, että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan.
Puheenjohtajan ollessa estynyt, toimii varapuheenjohtaja hänen sijaisenaan.

Sihteerin tehtävät
11 §
Sihteerin tulee:
1. Toimia yhdistyksen ja johtokunnan sihteerinä.
2. Kutsua johtokunta kokouksiin puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan pyynnöstä.
3. Huolehtia yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämisestä.
4. Ylläpitää sähköpostituslistaa yhdistyksen jäsenistöstä.
5. Laatia esityslista yhdistyksen vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle ja huolehtia kokousten koollekutsumisesta ja esityslistan jakelusta.
6. Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto.
7. Seurata yhdistyksen toimialaan kuuluvia asioita.

Rahastonhoitajan tehtävät
12 §
Rahastonhoitajan tulee:
1. Periä ja säilyttää yhdistykselle kertyneet varat.
2. Suorittaa tarpeelliset maksut.
3. Laatia tilinpäätös ja jättää johtokunnalle tilitys varojen hoidosta toimintavuoden lopussa.
4. Huolehtia yhdistyksen taloudesta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

Tilikausi ja tilintarkastus
14 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

Yhdistyksen kokoukset
15 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä aikana ja paikassa maalis-elokuun aikana.
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous niin päättää tai jos johtokunta katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous pidetään myös silloin, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous pidetään kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Johtokunta kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen tapahtuu kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kutsukirjeellä tai sähköpostitse ja ylimääräiseen kokoukseen samalla tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen jäsen voi valtakirjalla antaa toiselle yhdistyksen jäsenelle oikeuden äänestää puolestaan yhdistyksen kokouksessa, joka on valtakirjassa yksilöity.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös puhelin- tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
16 §
Vuosikokous käsittelee seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan edellisen tilivuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
8. Suoritetaan tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajan vaali sekä johtokunnan jäsenten vaali.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yhteinen varamies.
10. Suoritetaan muut mahdolliset vaalit.
11. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun / viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen
17 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään 2/3 vuosikokouksessa äänestykses-sä annetuista äänistä puoltaa muuttamista. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistyksen purkaminen
18 §
Jos tehdään ehdotus yhdistyksen purkamisesta, vaaditaan tällaisen ehdotuksen hyväksymiseksi vähintään 4/5 kahdessa peräkkäisessä kokouksessa annetuista äänistä, joista kokouksista toisen tulee olla vuosikokous ja kokousten väli vähintään kaksi kuukautta. Molempien kokousten kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin yhdistyksen kokouksen hyväksymällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Jäsenille:

Oletko jo EHY Ry:n jäsen?
Kirjaudu sisään: